Ανάπτυξη διεθνών δραστηριοτήτων και εξαγωγών, κυρίως στις χώρες όπου διαθέτουμε δίκτυο, για υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, με αμεσότερη και διαρκή υποστήριξη,

 • από τοπικούς μόνιμους και αξιολογημένους επαγγελματίες συνεργάτες
 • που γνωρίζουν την νοοτροπία και τους κανόνες της χώρας/αγοράς
 • με στόχευση την σταθερή παρουσία και ανάπτυξη

ενδεικτικές υπηρεσίες:

 • ανάπτυξη και εποπτεία συνεργασιών στην αγορά στόχο, βάσει των αναγκών / προδιαγραφών του πελάτη
 • έρευνες αγοράς, πληροφόρηση για την τοπική αγορά
 • δημιουργία στρατηγικής ανάπτυξης και υλοποίησή της
 • υποστήριξη για την συμμετοχή σε εκθέσεις και προωθητικές ενέργειες
 • συμμετοχή / εκπροσώπηση σε επιχειρηματικές αποστολές, δικτύωση, διαπραγματεύσεις

τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών του δικτύου:

 • μέγιστη ασφάλεια και σίγουρη απόδοση της επένδυσης, εφόσον σε κάθε στάδιο παραδίδεται έργο πολλαπλάσιο του κόστους και
 • δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους συμβούλους / συνεργάτες
 • τοπική υποστήριξη κατά την επίσκεψη της αγοράς στόχου, από τον τοπικό συνεργάτη.
 • σταθερότητα παρουσίας στην αγορά στόχο, με μόνιμη εκπροσώπηση και συνεχείς προωθητικές ενέργειες.
 • συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των συνεργατών και πελατών και από την  Ergogroup και από τον ίδιο των εξαγωγέα (εφόσον το επιθυμεί).

Στην πράξη υποστηρίζουμε το τμήμα εξαγωγών, για να γίνει πιο παραγωγικό στις συγκεκριμένες αγορές, με διαρκή παρουσία, μικρότερα κόστη και ρίσκα.

  H Ergogroup έχει αναπτύξει, συντονίζει και υλοποιεί το project MEDFRESH, για την εξαγωγή Μεσογειακής διατροφής και ποτών, από επιλεγμένες εταιρείες, με συγκροτημένο σχέδιο marketing – προώθησης και ανάπτυξης