Επιδοτήσεις επενδύσεων από Εθνικά & Κοινοτικά προγράμματα

  • έγκαιρη πληροφόρηση και προετοιμασία σχετικά με την εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική επενδυτικών κινήτρων, για την ένταξή τους στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της εταιρείας και την βέλτιστη αξιοποίησή τους
  • υποστήριξη για την ανάλυση και κατανόηση των όρων του προγράμματος (όπως επιλεξιμότητα επιχείρησης και δράσεων, απαιτουμένων δικαιολογητικών)
  • προ-αξιολόγηση της πιθανής βαθμολογίας και πιθανοτήτων έγκρισης της επένδυσης
  • υποβολή πρότασης (έντυπα ή ηλεκτρονικά)
  • διαχείριση πρότασης μέχρι την τελική πιστοποίηση και αποπληρωμή (όπως υποστήριξη σε ελέγχους, προετοιμασία ενδιάμεσων εκθέσεων)

Μελέτες (βάσει των ιδιαίτερων αναγκών και προδιαγραφών του κάθε έργου):

  • μελέτες Βιωσιμότητας και Σκοπιμότητας.
  • Κοστολόγηση