Επιχειρηματικός σχεδιασμός (για ολόκληρη την εταιρεία ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα / επένδυση) για την βέλτιστη και ασφαλέστερη διαχείριση των πόρων,

προσαρμοσμένος στον κλάδο και στο μέγεθος της κάθε επιχείρησης

 • αναπτύσσεται καθοδηγώντας και υποστηρίζοντας την επιχείρηση,   με συναντήσεις και συμμετέχοντας

περιεχόμενα:

 • Ανάλυση στοιχείων της εταιρείας και του περιβάλλοντος:
  • έρευνα κλαδικών στοιχείων και σύγκριση απόδοσης
  • ανάλυση αγοράς πελατών και ανταγωνισμού
  • ανάλυση οικονομικών στοιχείων
  • SWOT analysis
 • Σύνθεση (στόχων, στρατηγικών, προϋπολογισμών):
  • στόχοι και στρατηγική
  • marketing plan
  • Positioning προϊόντων/υπηρεσιών
  • δημιουργία προϋπολογισμών βάσει του νέου σχεδιασμού
  • οργανωτικό πλαίσιο
   • οργανόγραμμα και βασικές οργανωτικές αρχές
   • πληροφοριακό σύστημα
  • σύστημα παρακολούθησης της απόδοσης του επιχειρηματικού σχεδιασμού