Συστήματα διαχείρισης (ποιότητας, περιβάλλοντος, ασφάλειας)

  1. Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9000.
  2. Ανάπτυξη Συστημάτων Ανάλυσης Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), και εναρμόνιση με την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ σε βιομηχανίες τροφίμων. (πρότυπα: ΕΛΟΤ 1416, AGRO 1.1,1.2).
  3. Ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14000 και Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS).
  4. Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης της ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία (πρότυπα: BS 8800, OHSAS 18001). Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 17/96.
  5. Διαπίστευση εργαστηρίων (πρότυπο: ISO 17025).
  6. Επιθεώρηση, αξιολόγηση και βελτίωση διαχειριστικών συστημάτων.
  7. Τεχνικοί φάκελοι προϊόντων, σήμανση κατά CE.

Επίσης

  1. Ανάπτυξη συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης (AGRO 2.1, 2.2).
  2. Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων